เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.moosi.go.th

 
 
สำนักปลัด

   
  นายดนัย  ศรีถาวร  
  นิติกรชำนาญการพิเศษ
(รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด)
 
  044-300 836-7,085-770-1212 ต่อ สำนักปลัดฯ  
 
นายยุทธพงษ์  ดาวศรี นางสาวชาครียา  ไชยเมือง นางสาวปวันรัตน์  ประสีระเตสังข์ นายเอกพันธ์  บุญรมย์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
044-300 836-7,085-770-1212 ต่อ 104 044-300 836-7,085-770-1212 ต่อ สำนักปลัดฯ 044-300 836-7,085-770-1212 ต่อ104 044-300 836-7,085-770-1212 ต่อ สำนักปลัดฯ
 
นางสาวนันทิกา  ถุงมณี นายประเชิญ  คูณหัวโทน นายฉัตร  ชิณศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จพง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
044-300 836-7,085-770-1212 ต่อ สำนักปลัดฯ 044-300 836-7,085-770-1212 ต่อ สำนักปลัดฯ 044-300 836-7,085-770-1212 ต่อ สำนักปลัดฯ
   
นางอาภรณ์  อกอุ่น   นางสาวนลิณี  โคตรศรีเมือง
พนักงานวิทยุ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
044-300 836-7,085-770-1212 ต่อ สำนักปลัดฯ   044-300 836-7,085-770-1212 ต่อ สำนักปลัดฯ