E-SERVICE
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 
  คำสั่ง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลหมูสี     ประกาศเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2567 (บินโดรน)     ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.2 ประจำปีภาษี 2567      

 

 
 
 ตารางแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2566...

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)...

กิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพ กุมภาพันธ์ 2566...

โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2564...


ตารางแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2566...

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)...

กิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพ กุมภาพันธ์ 2566...

โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2564...

การประชาคมโครงการประชุมปรับปรุงแผนประจำปีงบประมาณ 2565...

บริการทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัขและแมว...

ประชาคม 2564...

ทีมงานกองช่างเทศบาลตำบลหมูสี ได้ทำการซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ใน ม.2 ม.5 ม.6 ม.12 ม.15...

 

 
 
5 ก.พ. 2567 คำสั่ง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลต...
9 ม.ค. 2567 ประกาศเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2567 (บินโดรน)
8 ม.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.2 ประจำปีภาษี 2567
1 พ.ย. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส. 4 ประจำภาษี 2567
11 ต.ค. 2566 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหมูสี 2566
11 ต.ค. 2566 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 ธ.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระ...
13 ธ.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยนิ่ม...
13 ธ.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถน...
1 ธ.ค. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะ...
30 พ.ย. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม...
30 ส.ค. 2565 ประกาศจากกองช่างเรื่อง การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างลานจอดรถ คสล. บ...
21 เม.ย. 2563 ทดสอบข่าวประกาศราคากลาง
Loading...
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567

 

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 870889 คน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน