เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.moosi.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]14
2 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]13
3 จัดทำทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]6
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]43
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]44
6 ประกาศนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลหมูสี ปี 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]42
7 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]39
8 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]64
9 ขออนุมัตจัดทำทบทวนกฎบัตรควบคุมภายใน ปี 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]43
10 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]42
11 นโยบายตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลหมูสี ปี 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]45
12 แผนการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหมูสี ปี 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]43
13 จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหมุสี ปี 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]39
14 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน ปี 2566 [ 11 ต.ค. 2565 ]10
15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2566 [ 11 ต.ค. 2565 ]8
16 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 30 มี.ค. 2565 ]138
17 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 4 มี.ค. 2565 ]122
18 ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบสอบภายใน ปี 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]130
19 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 7 ม.ค. 2565 ]128
20 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]153
21 แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]133
22 แผนตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 [ 23 พ.ย. 2564 ]28
23 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากร [ 1 ต.ค. 2564 ]129
24 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร [ 1 ต.ค. 2564 ]120
25 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 1 ต.ค. 2564 ]131
26 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 1 ต.ค. 2564 ]113
27 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 ต.ค. 2564 ]48
28 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2564 ]43
29 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วรรวม [ 1 ต.ค. 2564 ]47
30 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2565 [ 29 ก.ย. 2564 ]7
31 แผนตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 [ 15 มี.ค. 2564 ]48
32 รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]51
33 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]192
34 รายงานการควบคุมภายในเทศบาลตำบลหมูสี ปี 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]183
35 แผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]218
36 รายงานการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๒ [ 8 พ.ย. 2562 ]229