เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.moosi.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่6) บัญชี 5 [ 25 พ.ค. 2564 ]155
2 การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 29 ม.ค. 2564 ]156
3 ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ม.ค. 2564 ]148
4 ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ [ 29 ม.ค. 2564 ]147
5 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง [ 29 ม.ค. 2564 ]154
6 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 [ 29 ม.ค. 2564 ]158
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 [ 29 ม.ค. 2564 ]140