หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 พ.ค. 2564    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่6) บัญชี 5 148
  29 ม.ค. 2564    การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 148
  29 ม.ค. 2564    ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 142
  29 ม.ค. 2564    ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ 138
  29 ม.ค. 2564    ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 144
  29 ม.ค. 2564    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 151
  29 ม.ค. 2564    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 133
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 870877 คน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน