วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องซักผ้าฝาหน้าแบบอบผ้าได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV ) แบบ Smart TV ขนาด ๗๕ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
ซื้อเก้าอี้เบาะหนังขาเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างเหมาเรือโดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง พนักงานขับเรือและนายท้ายเรือ ตามโครงการอบรมสัมมนาในการบริหารงานและปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย บ้านวังโต่งโต้น หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีต ซอยท่าช้างหินอ่อน หมู่ี่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  มี.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเลิ็กเทศบาลตำบลหมูสี ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง