วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2567
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถกระเช้า 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 86-9478 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สีสเปรย์ Red FOX (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ้านวังโต่งโต้น หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยบ้านคุณพจน์ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางต่อจากลาดยางเดิมไปทอสคาน่า บ้านเลือดไทย หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  มี.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายทางบ้านเกาะแก้ว - สว่างอารมณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  มี.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถส่วนกลาง-บรรทุกดีเซล จำนวน 5 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  มี.ค. 2567
โครงการปรัับปรุงถนนลาดยางสายทางวงเวียนบ้านไร่-สี่แยกบุ่งเตย พร้อมระบบรางระบายน้ำ หมู่่ที่ 16
21  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายทางบ้านคลองดินดำ-สระน้ำใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)